بسم الله الرحمن الرحیم

امیرمومنان علی (علیه السلام) :”اِغتَنِمُوا الفُرَص فَاِنَّها تَمُرُّ مَرَّ السَّحاب ” (نهج البلاغه/ قصار ۲۱)

قهر با صندوق رای؛ چرا؟

ملت بزرگ وفرهیخته ایران ،سلام علیکم.

دراین روزهای سرنوشت سازتاریخ کشورمان،دراین دوره چهاردهمین انتخابات زودرس که درحال برگزاری است،لازم دانستم به عنوان یک روحانی حوزه علمیه که همواره درخدمت مردبوده وخواهم بود،براساس وظیفه اسلامی،اجتماعی سیاسی وآینده نگری چندنکته باشماملت سرافرازایران خصوصاباکسانی که قصدرای دادن ندارندویامرددنددرمیان گذارم:

۱- طبق قانون اساسی بایدکشوردارای رئیس جمهورباشد،چه اکثریت مردم رای بدهندیارای ندهند،اورئیس جمهوررسمی کشور خواهدبود، ومردم به ناچارباید به نظرات اوتمکین کنند،پس چه بهتردراین فرصتی که شش نفرازطرف شورای نگهبان تائیدوجهت سکانداری ریاست جمهوری به مردم معرفی شده که بایدیکی ازایشان بااکثریت آرای کسانی که رای میدهند به این مسئولیت خطیربرگزیده خواهد شد،لذاکسانی که به خاطرنرسیدن به آرزوهای خود،به هردلیلی نرسیده یاموردبی مهری وجفا قرارگرفته، باصندوق رای قهرکرده یامردداست،بیایدویک نوبت دیگرشانس خودراامتحان کندوپای صندوق های رای برودشایدکسی که مورددلخواه وآرزویش است ازصندوق رای درآید، و مطمئن باشیدآرای شما فقط به خاطر انتخاب رئیس جمهوربه حساب خواهد آمد، زیرا دیگران درانتخابات قبلی دانستندطرفدارانشان اندک وبی مقداربوده،بنابراین ازرای دادن دراین دوره غفلت نکنیدوفرصت را به فرموده مولایمان علی ع مغتنم شماریدکه فرصت بسیاراندک وزودگذراست.

۲- ازاین شش نفرکاندیداها ضمن اینکه ازمصاحبه ها و مناظره های بعضی ایشان معلوم است چیزجدیدی درچنته ندارندوبااینکه خودشان همراه وهمکاربادولت قبل بوده اندنتوانستندجلوی تورم وگرانی کمرشکن رابگیرند،ومانع فرارمغزها نشدند،حال درمصاحبه های تبلیغاتی ومناظره ها طرح هاوبرنامه های کذاوکذا میدهندوبعضی ایشان وعده های غیرممکن میدهند،وعلی القاعده وتوصیه درچندروزآینده آنان بنفع یکی ازهمفکران خود کنارخواهندرفت.

پس دویاسه نفرازاین شش کاندیدا درصحنه رقابت برای کسب اکثریت آراخواهندماند.واین شمائیدکه باید یکی ازاین دویا سه کاندیدارابرگزینید.وقطعا بایداصلح برگزیده شود.

‌۳- برگزیدن کاندیدای اصلح قبل آن که شرعی وتکلیفی باشد، یک امرعقلانی وعقلایی است ،زیراهرانسان عاقل ودانایی ولوغیرمسلمان برای انتخاب کمترین جنس مثل پوشاک و وسایل منزل ویاانتخاب دوست برای سفریامشورت،تا بتواندبهترین ها راانتخاب می کند،لذاسزاواراست شخصی را که برای چهارسال سکان دارکشورودومین مقام مسئول وخدمتگزارمردم است وکسی است که بیشترین بودجه کشوریعنی بیت المال مردم دراختیاراوست وطرح و لایحه های مفیدمردمی ،وارتباطات بین المللی وخلاصه سرنوشت آینده دردست اوست،بایددررای دادن به او دقت کنیم سوابق او،پاکدستی او،صداقت وامانت داری او درپستهایی که داشته مدنظربه گیریم وسخنرانی ها ومصاحبه ومناظره های اوراموردتوجه قراردهیم که اودلسوزمردم است یابرای رسیدن به مقام ومنصب تلاش می کند،ازاین روبایدهمه دست به دست هم دهیم تا کسی که مردمی تر ودنبال خدمت بیشتراست را برگزینیم که این دستورامیرالمومنین (ع)است که طلحه وزبیرراازدادن مقام ومنصب محروم کردوفرمودآن دونفردنبال خدمت نیستندبا اینکه هردوی آنهاازاصحاب ونزدیکان حضرتش بودند پس انتخاب اصلح امرعقلایی اجتماعی وسیاسی وازاین منظر تکلیف شرعی است، وکسی که درتشخیص اصلح مرددباشد بایدبا افرادآگاه وآشنا به حقوق مردم واهل اطلاع به موازین شرعی وقانونی ومتدین وبی طرف،مشورت نمایدو اصلح رابشناسید وبه آن رای دهد.

درپایان ضمن آرزوی سلامتی وسربلندی برای شمامردم صبوروقدرشناس ،ازکسی که ریاست جمهوری که بااکثریت آرای ملت برگزیده میشود،انتظارمیرودبه وعده هایی که به مردم داده، فراموش نکند وعمل نماید، واززرق وبرق کاخ ریاست جمهوری ووسوسه های متملقان وخناسان وزورگویان اازمسیرحق وعدالت خارج نشود،که زمان دوره ریاست جمهوری هم به سرعت میگذردوخوبی ها وخدمات ماندنی وتبعات وقصوروتقصیرهایش نیزخواهدماند. “والعاقبه للمتقین”

حوزه علمیه قم
سیداصغرناظم زاده قمی
۳۱ خرداد ۱۴۰۳