نام اثر

طهارت یا نجاست سگ

نویسنده: آیت الله سید اصغر ناظم زاده قمی

در حافظه موقت کپی شد